Kota Kinabalu Municipal Council (Dealing in Scrap) By-laws, 1966