Sandakan Municipal Council (Dealing In Scrap) By-laws, 1970